Udlejning

Prisliste (gældende fra 01.01.2019)

Alle priser er excl. moms og olietillæg, som pt. udgør 10 %. (Denne ydelse er variabel, men varsles inden stigning)

Timepris m. fører Dagspris u. fører Weekend
Minigraver, NEW HOLLAND E9SR  0,9 tons 399,00 kr. 1.150,00 kr. 1667,50 kr.
Minigraver, NEW HOLLAND E18C 1,9 tons 470,00 kr.  1.450,00 kr. 2102,50 kr.
Ekstra skovl til minigraver 80,00 kr. 116,00 kr.
Grubetand til minigraver 80,00 kr. 116,00 kr.
Minilæser m. skovl og pallegaffel 470,00 kr.
Jordborer, hydraulisk til minigraver Ø 200, 300, 400 mm./stk 110,00 kr. 159,50 kr.
Stubfræser 520,00 kr.
Rendegraver, Hydrema 570,00 kr.
Traktor m. kost 540,00 kr.
Traktor m. vogn 770,00 kr.
Traktor m. tipvogn 850,00 kr. 
Jordloppe 60 kg 250,00 kr. 362,50 kr.
Pladevibrator 60 - 80 kg 250,00 kr. 362,50 kr.
Gummimåtte til pladevibrator 65,00 kr. 94,25 kr.
Betonblander 170,00 kr. 246,50 kr.
Højtrykrenser 150,00 kr. 217,50 kr.
Excentersliber   90,00 kr. 130,50 kr.
Kædesav el   120,00 kr. 174,00 kr.
Nedbrydningshammer 6 kg. 150,00 kr. 217,50 kr.
Benzindrevet pælebor 100, 200 og 300 mm. 280,00 kr. 406,00 kr.
Røreværk 110,00 kr. 159,50 kr.
Rundsav 100,00 kr. 145,00 kr.
Rystepudser 60,00 kr. 87,00 kr.
Flise/stenskæremaskine - vådskærer 450,00 kr. 652,50 kr.
Stiksav 60,00 kr. 87,00 kr.
Trekantssliber 60,00 kr. 87,00 kr.
Varmeblæser 380 V. 80,00 kr. 116,00 kr.
Benzingenerator 2.200 Watt 200,00 kr. 290,00 kr.
Vand og tør-støvsuger 180,00 kr. 261,00 kr.

Ved leje af minigraver medfølger 1.stk. 80 cm. planerskovl og 1 stk. 40 cm. graveskovl.

Alle priser excl. moms.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker, at vi skræddersyer et uforpligtende tilbud til dig.

 

Lejebetingelser:

 

1. Forsikring & forsikringsbetingelser

Præmien andrager 4,7 % af lejeprisen og specificeres særskilt på faktura.

Selvrisikoen er opdelt i grupper.

Værdi af det lejede Selvrisiko
kr. 0-100.000 kr. 10.000
kr. 100.000-200.000 kr. 15.000
kr. 200.000-600.000 kr. 30.000


I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lignende gør vi opmærksom på at lejemålet først ophører, når den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse foreligger.

 

2. Almindelige betingelser:

For alt materiel regnes lejemålet fra og med den dag, det lejede afgår fra lager til og med den dag, det lejede tilbageleveres til lager.

Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Den daglige leje er beregnet på baggrund af en arbejdsdag af otte timer. For yderligere benyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt otte timer.

Lejen er baseret på en fem-dags uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen.

Aftalen om leje og ophør af lejemål træffes med udlejeren. Midlertidige stop aftales ligeledes med udlejeren.

Ved leje af maskiner m/fører, beregnes lejen efter maskinførerens dagrapport, der dagligt kvitteres af lejeren.Ved hjemsendelse pga. vejrlig betales minimum for 4 drift timer.

Skurpenge betales efter gældende regler.

 

3. Lejerens pligter:

Lejeren er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af maskine/materiel, som eksempelvis kontrol af oliestand, væskestand på batterier og køler, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde maskine/materiel rengjort. Der må kun anvendes de af udlejeren foreskrevne smøremidler.

Lejeren er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden.

Reparationer på udlejerens maskine/materiel, må kun udføres af udlejeren eller af en af udlejeren anvist reparatør.

Det påhviler lejeren at dokumentere afmeldingstidspunkt.

Lejeren er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring, afrensning -og med fyldt brændstoftank), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejerens regning.

Udlejerens personale skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede.

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejeren, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejerens skriftlige godkendelse og materiellet skal samtidig forblive indenfor landets grænser.

I særlige tilfælde kan lejeren udføre det lejede materiel til andet land, men kun efter skriftlig aftale med udlejeren.

 

4. Skader og uheld:

Skader, som lejeren forvolder ved misbrug, overlast eller anden form for misrøgt, betales af lejeren.

Lejeren er ansvarlig for skader, som den/det lejede maskine/materiel måtte påføre lejetagerens eller tredjemands person og ejendom så længe lejemålet varer.

Enhver følge af skader og uheld, såsom forsinkelse af arbejde, driftsstop driftstab eller anden kontraktmæssig sanktion er udlejeren uvedkommende.

Såfremt udlejeren skulle blive pålagt, at udrede en ydelse som ovenfor nævnt anledning af uheld, er lejeren pligtig til at yde udlejeren erstatning herfor.

Lejeren er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede og er pligtig at indgive de i forbindelse med arbejderens fornødne anmeldelser og ansøgning til myndighederne samt evt. kabel- og ledningsejere.

Lejen er baseret på at maskine/materiel udlejes for udførelse af normale opgaver for vedkommende maskintype.

Ved leje af maskinfører påtager udlejeren sig ikke ansvar på materiel ført af denne.

 

5. Transport:

For maskiner med fører, ved leje mere end 37 timer, betales der kun for transport den ene vej eller efter indgået aftale. Ved leje uden fører betales der for transport både ud og hjem. Ved transport af maskiner over 3,65 m tillægges pris for følgebil. Dette gælder for transport i begge retninger uden hensyn til lejens længde.

 

6. Depositum

Udlejer er til enhver tid berettiget til at kræve et depositum forud for lejemåls begyndelse, idet omfang udlejer skønner det nødvendigt.Såfremt udlejers tilgodehavende leje overstiger kr.15.000,00 excl.moms, er udlejer endvidere til enhver tid berettiget til at afregne a-conto.

 

7. Sted for afgørelse af tvistigheder (Værneting).

For lejeaftaler med udlejeren er dansk ret gældende. Enhver tvist mellem udlejeren og lejeren, som måtte opstå i forbindelse med lejeaftaler, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Nykøbing Falster som første instans.

 

8. Betalingsbetingelser:

Leverancemåned + 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.

 

De er velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse af Deres behov.

Der tages forbehold for trykfejl og uforudsete prisstigninger.

Udlejer er til enhver tid berettiget til at kræve et depositum forud for lejemåls begyndelse, idet omfang udlejer skønner det nødvendigt.Såfremt udlejers tilgodehavende leje overstiger kr.15.000,00 excl.moms, er udlejer endvidere til enhver tid berettiget til at afregne a-conto.