Prisliste (gældende fra 01.08.2022)

Alle priser er DKK ekskl. moms og olietillæg, som pt. udgør 10 %. (Denne ydelse er variabel, men varsles inden stigning).

 Timepris med fører Dagspris uden førerWeekend uden fører
Minigraver, NEW HOLLAND E18C 1,9 tons

Ved leje af minigraver medfølger 1.stk. 80 cm. planerskovl og 1 stk. 40 cm. graveskovl

47012502000
Ekstra skovl til minigraver80120
Grubetand til minigraver80120
Jordbor, hydraulisk til minigraver Ø 200, 300, 400 mm./stk.110160
Pladevibrator 60-80 kg.75100
Gummimåtte til pladevibrator75100
Pælebor – Benzindrevet, 100, 200 og 300 mm.280400

Lejebetingelser

1. Forsikring & forsikringsbetingelser

Præmien andrager 4,7 % af lejeprisen og specificeres særskilt på faktura.

Selvrisikoen er opdelt i grupper.

Værdi af det lejede i DKK Selvrisiko i DKK
0-100.000 10.000
100.000-200.000 15.000
200.000-600.000 30.000

I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lignende gør vi opmærksom på at lejemålet først ophører, når den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse foreligger.

2. Almindelige betingelser

For alt materiel regnes lejemålet fra og med den dag, det lejede afgår fra lager til og med den dag, det lejede tilbageleveres til lager.

Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Den daglige leje er beregnet på baggrund af en arbejdsdag af otte timer. For yderligere benyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt otte timer.

Lejen er baseret på en fem-dags uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen.

Aftalen om leje og ophør af lejemål træffes med udlejeren. Midlertidige stop aftales ligeledes med udlejeren.

Ved leje af maskiner m/fører, beregnes lejen efter maskinførerens dagrapport, der dagligt kvitteres af lejeren. Ved hjemsendelse pga. vejrlig betales minimum for 4 drift timer.

Skurpenge betales efter gældende regler.

3. Lejerens pligter

Lejeren er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af maskine/materiel, som eksempelvis kontrol af oliestand, væskestand på batterier og køler, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde maskine/materiel rengjort. Der må kun anvendes de af udlejeren foreskrevne smøremidler.

Lejeren er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden.

Reparationer på udlejerens maskine/materiel, må kun udføres af udlejeren eller af en af udlejeren anvist reparatør.

Det påhviler lejeren at dokumentere afmeldingstidspunkt.

Lejeren er pligtig ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring, afrensning -og med fyldt brændstoftank), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejerens regning.

Udlejerens personale skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede.

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejeren, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejerens skriftlige godkendelse og materiellet skal samtidig forblive indenfor landets grænser.

I særlige tilfælde kan lejeren udføre det lejede materiel til andet land, men kun efter skriftlig aftale med udlejeren.

4. Skader og uheld

Skader, som lejeren forvolder ved misbrug, overlast eller anden form for misrøgt, betales af lejeren.

Lejeren er ansvarlig for skader, som den/det lejede maskine/materiel måtte påføre lejetagerens eller tredjemands person og ejendom så længe lejemålet varer.

Enhver følge af skader og uheld, såsom forsinkelse af arbejde, driftsstop driftstab eller anden kontraktmæssig sanktion er udlejeren uvedkommende.

Såfremt udlejeren skulle blive pålagt at udrede en ydelse som ovenfor nævnt anledning af uheld, er lejeren pligtig til at yde udlejeren erstatning herfor.

Lejeren er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede og er pligtig at indgive de i forbindelse med arbejderens fornødne anmeldelser og ansøgning til myndighederne samt evt. kabel- og ledningsejere.

Lejen er baseret på at maskine/materiel udlejes for udførelse af normale opgaver for vedkommende maskintype.

Ved leje af maskinfører påtager udlejeren sig ikke ansvar på materiel ført af denne.

5. Transport

For maskiner med fører, ved leje mere end 37 timer, betales der kun for transport den ene vej eller efter indgået aftale. Ved leje uden fører betales der for transport både ud og hjem. Ved transport af maskiner over 3,65 m tillægges pris for følgebil. Dette gælder for transport i begge retninger uden hensyn til lejens længde.

6. Depositum

Depositum fastsættes efter nærmere aftale.

7. Sted for afgørelse af tvistigheder (Værneting)

For lejeaftaler med udlejeren er dansk ret gældende. Enhver tvist mellem udlejeren og lejeren, som måtte opstå i forbindelse med lejeaftaler, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Nykøbing Falster som første instans.

8. Betalingsbetingelser

Leverancemåned + 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.

De er velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse af Deres behov.

Der tages forbehold for trykfejl og uforudsete prisstigninger.